Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

artikel 1 Definities

A. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘BWP’ verstaan: BetterWorld Plastics BV, gevestigd te Vlijmen.
B. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘wederpartij’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door BWP.

artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BWP, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met BWP anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door BWP niet aanvaard.

artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van BWP zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door BWP, dan wel door een door BWP uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen drie dagen na de verzending door BWP schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van BWP te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.
B. BWP behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door BWP wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt BWP geen verantwoordelijkheid.

artikel 5 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke BWP redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van BWP. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. BWP heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
C. Wederpartij is gehouden om de schade die BMP Benelux door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

artikel 6 Prijzen

A. De prijzen van BWP zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
B. De prijzen van BWP zijn berekend voor levering op de afgesproken plaats. Bij levering elders, op verzoek van de wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere faktoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is BWP gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.
E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal wederpartij zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan BWP meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
F. Het bepaalde in sub E van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe BWP op grond van wettelijke bepalingen verplicht danwel bevoegd is.

artikel 7 Transport

A. Indien niet anders overeengekomen verzorgt BWP de transportverzekering. Het door de verzekering uit te keren bedrag geldt als volledige kwijting van door de wederpartij aan BWP gestelde eis tot vergoeding van geleden schade. Overigens gelden bij f.o.b., c.i.f., f.a.s., etc de Incoterms.
B. Bij aankomst van de goederen dient de wederpartij zich terstond te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. In geval blijkt dat schade aan de goederen is opgekomen dient de wederpartij alle maatregelen te treffen ter beperking van verdere schade en ter verkrijging van schadevergoeding van derden zo daar aanleiding toe is.
C. Schademeldingen dienen, naast eventuele telefonische meldingen, schriftelijk te geschieden onder overlegging van de op de zending betrekking hebbende vrachtbrief waarop de schadevermerking staat vermeld.

artikel 8 Levering

A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens BWP, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. Vanaf het moment van afzondering van zaken t.b.v. de wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
C. Wanneer door BWP verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper of wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van BWP, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft BWP het recht – ter keuze van BWP – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BWP op schadevergoeding jegens de koper of wederpartij.

artikel 9 Zekerheidsstelling

A. BWP is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft BWP het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan BWP alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

artikel 10 Betaling

A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan BWP hetzij via overboeking op een door BWP aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de zaken of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande toestemming van BWP, dient betaling aan BWP te geschieden conform de termijn als gesteld in de op de transactie betrekking hebbende opdrachtbevestiging.
C. Alle leveringen met kredietverstrekking geschieden onder de condities van de polis welke BWP heeft afgesloten met de Credietverzekerings Maatschappij.
D. Betalingen dienen te geschieden in de valuta zoals in de door BWP verstrekte faktuur is vermeld.

artikel 11 Wanprestatie van de wederpartij

A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan BWP verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2 % per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft BWP eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van BWP, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van BWP Benelux dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer BWP genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is BWP gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door BWP gemaakte kosten – van tenminste 15 % van de bruto-factuurwaarde (met een minimum van € 250,00), zulks vermeerderd met € 25,00 aan administratiekosten.

artikel 12 Recht van retentie

BWP is gerechtigd om zaken die BWP van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die BWP besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

A. Alle door BWP geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van BWP, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden, alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij BWP blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde van sub A, is de wederpartij, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
C. Bij overtreding door wederpartij van het bepaalde in sub B zal deze aan BWP een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 11/2 maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van BWP op aanvullende schadevergoeding.
D. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een wederpartij is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor BWP ontstaat.

artikel 14 Overmacht

A. BWP is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan BWP verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het produktieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
B. Zodra een onder A genoemde omstandigheid zich voordoet zal BWP daarvan mededeling doen aan de wederpartij.
C. Indien nakoming door BWP tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
D. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder B bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van BWP af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door BWP slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden.

artikel 15 Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is BWP niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
B. Indien de wederpartij een zaak aanspant tegen BWP op basis van productaansprakelijkheid, staat BWP het recht toe te beslissen dat deze zaak gezamenlijk wordt aangespannen tegen de voorleverancier van BWP, waarbij de rechterlijke uitspraak in deze zaak bindend is voor de wederpartij, welke er ook zelf op moet toezien dat het vonnis ten uitvoer wordt gebracht.
C. De aansprakelijkheid van BWP zal zich nooit verder strekken dan 50% van de waarde van de geleverde onderhavige goederen.
D. BWP heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van wederpartij ongedaan te (laten) maken.

artikel 16 Klachten

A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door BWP geleverde zaken of door BWP verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk te worden ingediend.
B. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van BWP, onder door BWP te bepalen voorwaarden.
C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal BWP alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na factuurdatum worden ingediend.
E. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

artikel 17 Garantie

A. Op de door BWP geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan BWP is verleend en jegens BWP wordt nagekomen.
B. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabricant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan BWP wordt vergoed.

artikel 18 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

artikel 19 Geschillen

A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
C. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar BWP gevestigd is, tenzij de wederpartij binnen vijf weken, nadat BWP zich jegens de wederpartij op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschildoor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Download onze voorwaarden als pdf